Stokhen


Heer da flinezen dinezen dox.
Heer da durk da brock da blox.
Oorn ta gro,
heel too flo.
Foon du fron en felléd fol.

Feebely fóntontee gropponme so.
Oofullee eevillee stokhon theethro.
Glittee flur! Glittee tay!
Glimmer ta glummer, gloppen. Go.